x
x
x

Üres a kosár.

ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS


1. AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY


Runnerslab Diagnosztika Kft.

(székhely: 1078 Bp, Hernád u 6. üzlet címe: 1138 Bp., Váci út 186/C “Reno udvar” adószám: 26757434-2-42 email: runnerslab@runnerslab.hu) tagjai, valamint alkalmazottai. Az adatkezelés célja miatt az adatvédelmi nyilvántartásba vételt nem igényli.


2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA


Az adatokat a Runnerslab Diagnosztika Kft.. kizárólag a fogyasztóval (=vevő) való kapcsolattartás céljából és a Runnerslab Diagnosztika Kft. által kínált termékekre kötött adásvételi szerződés alapján kezeli.


3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás a honlapon leadott név és e-mail regisztrációval, továbbá a megrendelés leadásával kerül megadásra.


4. A KEZELT ADATOK KÖRE


Fogyasztó neve, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, adószáma.


5. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY


Runnerslab Diagnosztika Kft.

(1078 Bp, Hernád u 6. üzlet címe: 1138 Bp., Váci út 186/C “Reno udvar” adószám: 26757434-2-42 email: runnerslab@runnerslab.hu) tagjai, valamint alkalmazottai, továbbá a Runnerslab Diagnosztika Kft. által a könyvvezetésre-bizonylatolásra megbízott személyek. Jelenleg a könyvelő [Ügyfél Kft., székhelye, cégjegyzékszáma, személyében felelős személye]


6. ADATTOVÁBBÍTÁS EGYÉB ADATKEZELŐK SZÁMÁRA


A Runnerslab Diagnosztika Kft. kizárólag a bizonylatolásra és könyvvezetésre vonatkozó szabályok megtartásához továbbíthatja a fogyasztónak a bizonylatokban [=számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat, számviteli törvény 166.§ (1) bek.] kötelezően megadandó adatait.


7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelővel szerződést kötő fogyasztó azon adatait, melyek a bizonylatok kötelező adattartalmát képezik, a bizonylatokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő időtartamban őrzi és kezeli az adatkezelő.

A fentieken túlemenően az adatkezelő a fogyasztó adatait a fogyasztó kérésére törli a nyilvántartásából.


8. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK


Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá: Gál Tibor, továbbá a jogszabályok által feljogosított harmadik személyek.


9. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége: Gál Tibor – runn].


10. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN MINDEN FOGYASZTÓRA (=VEVŐRE) A MAGYAR JOGSZABÁLYOK RENDELKEZÉSEI AZ IRÁNYADÓK.


Személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez hozzájárulok.

Budapest, 2021.10.08